CAT KING 妄想知覺濕 有病記得看醫生三十輻,共一轂,當其無,有車之用。埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。 12 打開字典顯示相似段落顯示影印本顯示注釋 道德經: 五色令人目盲;

回覆文章
回覆文章